• 10 Lecie Gorski_1
  • 10 Lecie Gorski_E

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

RPO Matematyka drogą eksperymentów

logo_gora2.jpg

Zajęcia z matematyki drogą eksperymentu  dla  uczniów klasy I         

„Mądre sówki”

Treści zajęć ujęte zostały w trzech działach:

I  Geometria dla najmłodszych
II  Matematyka na co dzień
III Magiczna matematyka 

I  Geometria dla najmłodszych
 Dziecko dobrze funkcjonuje w otoczeniu, w którym się czuje bezpieczne i gotowe do nowych wyzwań. Wszelkie przedmioty, zabawki, ubrania, okazy przyrody itp., z którymi obcuje mały uczeń, różnią się od siebie wieloma cechami: wielkością, długością, szerokością, wysokością, kształtem, ciężarem itd., i stanowią doskonały materiał do kształcenia pojęć z zakresu geometrii. Rozwijać i kształtować wyobraźnię przestrzenną poprzez precyzyjnie dobrane ćwiczenia, w których dziecko będzie miało okazję manipulowania różnymi przedmiotami, badania ich właściwości, eksperymentowania. Nauczyciel może rozwijać i kształtować intuicję geometryczną u dzieci poprzez stosowanie m.in.: 
A. Symetrii
B. Orientacji przestrzennej 
C. Komponowania różnego rodzaju wzorów, kompozycji z różnych figur geometrycznych
D. Umiejętności segregowania różnego rodzaju przedmiotów, rozpoznawania i badania ich właściwości
E. Umiejętności dokonywania pomiarów za pomocą różnych miar
F. Umiejętności konstruowania różnych budowli, figur i brył geometrycznych. 
G. Konstruowania brył geometrycznych według określonych schematów (doświadczenia, dotykanie, klejenie, wycinanie)
II  Matematyka na co dzień
  Matematyka nie jest oderwaną od życia nauką, jest wszędzie i odnosi się do rzeczy, które uczniowie wykonują każdego dnia.  Dzieci uczą się szybciej, gdy mogą połączyć pojęcia matematyczne z własnymi doświadczeniami, takimi jak przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, pomoc w porządkach domowych.
III  Magiczna matematyka
  Kształtowanie/doskonalenie umiejętności: 
– liczenia i rachowania,                                              
– przewidywania i logicznego myślenia, 
– odgadywania reguł, 
– kodowania i dekodowania, 
– rozwiązywania, przekształcania i układania zadań.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV – VI
Cele główne programu 
1. Uzupełnienie braków w wiadomościach z matematyki.
2. Kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w praktyce.
Cele ogólne: 
    • przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły,
    • ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych, 
    • ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki, 
    • uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych, 
    • wyrobienie poczucia własnej wartości,
    • rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków, 
    • przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
    • wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi korygowanie błędów rozwijanie
    • umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. 
Cele  edukacyjne: 
    •  wykonywanie prostych działań pamięciowych na liczbach naturalnych,   całkowitych i ułamkach;
    • stosowanie algorytmów działań pisemnych i zastosowanie ich w sytuacjach   praktycznych;
    • interpretowanie informacji tekstowych, liczbowych i graficznych;
    • rozumienie podstawowych pojęć i terminów matematycznych; 
    • prawidłowe zapisywanie wyników i odpowiedzi;
    • dobieranie odpowiednich modeli matematycznych do prostych sytuacji 
    • stosowanie poznanych wzorów i zależności; 
    • przetwarzanie tekstu zadania na działania arytmetyczne 
    • ustalanie kolejności czynności w celu rozwiązania zadania;
    • wyciąganie wniosków z informacji podanych w różnej postaci; 
    • wzmacnianie najmniejszych nawet sukcesów i motywowanie do pokonywania trudności. 
 Procedury osiągania celów
1. Stosowanie różnorodnych metod: 
    •  metody problemowe: rozwiązanie problemu w oparciu o tekst matematyczny;
    • metody aktywizujące: gry dydaktyczne, konstruowanie gier planszowych, burza mózgów, metoda projektów;
    •  metody podające: wykład, objaśnienie , opis, opowiadanie, pogadanka, odpowiadanie na pytania uczniów; 
    • metody praktyczne: ważenie, odmierzanie, posługiwanie się kalendarzem, itp. 
    •  metody programowane: wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych.
2. Stosowanie różnych form pracy:
    •indywidualna,
    • grupowa,
    •zespołowa.
3. Stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych:
    • prezentacje multimedialne;
    •modele figur płaskich i przestrzennych; 
    • gry matematyczne;
    • miary, wagi, zegary, kalendarze, itp. 
    • zbiory zadań;   
    • karty pracy.
         prowadząca:  Krystyna Filonowicz-Kuszmar

WOSP 2022

 

 

program dla szkoł KOWR

 

program dla szkoł KOWR

golden5

Lepsza Szkola

Caritas

 

folder OK

CMI

CMI

 

 

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1435  -  1520

Dowozy/Odwozy 

2021/2022

autobus