• slajd1
  • slajd2_zima
  • slajd3_zima

Wszystkich odwiedzających serdecznie witamy na naszej stronie.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  im.   Kazimierza Górskiego   w Lejkowie z siedzibą w Lejkowie 11 reprezentowana przez  Dyrektora        Szkoły Podstawowej
2. W Szkole Podstawowej Im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie  został powołany inspektor ochrony  danych , z którym można się skontaktować   za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie 94 31 40 579 lub poczty  tradycyjnej  na adres szkoły z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
    2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
   1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
   1) dostępu do treści swoich danych,
   2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
   3) żądania usunięcia danych, gdy:
       dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
   5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
   6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
        osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu            danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne          osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,            którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych               osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator Danych Osobowych

 

program dla szkoł KOWR

Lepsza Szkola

Caritas

Dzwonki

1. 800  -  845
2. 855  -  940
3.   950  -  1035
4. 1050  -  1135
5. 1150  -  1235
6. 1245  -  1330
7. 1340  -  1425
8. 1435  -  1520

Dowozy/Odwozy

autobus